Hoşgeldiniz

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ (WWW.FLPTR.COM)

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz, müşterilerine ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. Maddesinden kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla. aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Şirketimiz,  işbu ‘’Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni’’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. 

2. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
• Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
• Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. 

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden www.flptrt.com  web sitesinden, mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca şirketimiz  tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; 
a.         Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.         Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e.         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f.          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g.         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

5. İnternet Sitemizi  ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza cookie (çerez)  konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci/çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie'ler, siteleri ve reklâmları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır.  Google Analytics ve Google Optimize, Google Adwords, Google Yeniden Pazarlama ve Double Click, Microsoft programları, Facebook Yeniden Pazarlama, Facebook, Linkedin, Xing, Twitter , Google+. Google ReCaptcha, Google Maps, Google Tag Manager, Youtube uygulamalarına ilişkin  daha fazla bilgi için lütfen browser'ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız. 

Kişisel veri sahibi olarak Kanundan kaynaklanan haklarınızın  kullanımına ilişkin taleplerinizi,.www.flptr.com. web adresinde yer alan şirketimiz tarafından yayımlanan ‘’6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’’da belirtilen yöntemlerle iletebilirsiniz.  Şirketimiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşbu taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır. 
Bize kişisel verilerinizle ilgili  info@flptr.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

KVKK ŞİRKET POLİTİKAMIZ

 

 • 6698 sayılı Kanun Kapsamında

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Şirket Politikamız

 • Şirketimiz, işbu Politika kapsamında  belirtilen hükümlere  uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmektedir.
  Şirket Politikamız ile şirketimiz ve diğer grup şirketleri arasındaki veri paylaşımına  ilişkin hüküm ve koşullar, 6698 sayılı KVKK hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

 • Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 • Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir ‘’Kişisel Veri’’ kapsamındadır. Bu kapsamda bir  gerçek kişinin;  adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.
  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin tekil olarak kaydedilen ve işlenebilen veriler (örneğin TCKN, IP adresi, adı soyadı v.b.) olabileceği gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili raporlar (örneğin müşteri şikâyet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları), kayıtlar (ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları), belgeler (örneğin özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri), yazılar (örneğin mektuplar, davet yazıları), sağlık raporları ve sağlık verileri, biyometrik veriler ile  adli sicil kayıt bilgileri gibi özel nitelikli veriler de kişisel veridir.

 • Kişisel Verilerinizi İşlerken Dikkat Ettiğimiz İlkeler:

 • İnternet sitemizi kullanmak isteyen potansiyel ve mevcut müşterilerimiz, çalışanlarımız,  çalışan adaylarımız ile tüm üçüncü Kişilerin kişisel verileri;
 1.  Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 2. Doğruluk ve güncellik,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmek
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılık, sınırlılık ve ölçülülük,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
 • Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafınca tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle  işlenebilmektedir.
  Bu kapsamda sözleşme ilişkisi için mevcut ve potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, pazarlama, reklam, kampanya, araştırma amaçlı bilgilendirmelerin, duyuruların yapılabilmesi, mevzuattan doğan herhangi bir  hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, Şirketimizin meşru menfaatlerinin yerine getirilebilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.
  Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız dahilinde 3. Kişilere Aktarabilmekteyiz:

 • Yine kişisel verilerinizi Şirketimiz dışında gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında bulunan bağlı olduğumuz grup şirketlerine, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kurum ve kuruluşlara Aydınlatma Metni’ndeki hüküm ve koşullara uygun olarak aktarabilmekteyiz.

 • Kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarda işleyebilmekteyiz:  

 • a. Veri sahibinin açık rızasının varlığı, Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  d. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 •  f. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız olmasa da işleyebilmekteyiz.

 • Ancak kişisel verilerinizin
 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önla, yargılama eyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturmveya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi halinde açık rızanız gerekmemektedir.

 

 • Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 • Veri Sahibi olarak 6698 sayılı yasa gereğince;
  a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • f. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • h. Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

 • 6698 Sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince, taleplerinizi . info@flptr.com ve Gazeteciler Sitesi Yazarlar Sok.No:8 Esentepe Şişli / İSTANBUL  iletebilirsiniz. Taleplerinize  en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde inceleyeceğiz. İnceleme sonucuna göre talebinize yanıt vereceğiz.  Veri Sorumlusu sıfatıyla taleplerinizi ücretsiz olarak karşılamaktayız. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret alınabilecektir.

Veri Sorumlusu : FOREVER LİVİNG SAĞLIK VE GÜZELLİK ÜRÜNLERİ DAĞ.LTD.ŞTİ.